Koronavirový plán

Úvod

Již 28.4. piráti představili třífázový plán s názvem Budoucnost řešíme teď. Jeho součástí byla opatření směřovaná k nastartování ekonomiky, zajištění zdravotnictví či projednání klíčových zákonů. Náš plán ukazoval, jaká opatření by měla být přijata během léta 2020 a jak směřovat Českou republiku dál, abychom se z jarní krize poučili a využili získané poznatky při přípravě na podzim 2020.

Bohužel vláda naše doporučení ignorovala a čas na přípravu promrhala. Aktuální vyjádření Pirátů ke koronavirové epidemii na území ČR sledujete na webu koronavirus.pirati.cz a pirati.cz, tam se dozvíte co bychom i v této situaci dělali jinak a jaké jsou naše návrhy.

Tisková zpráva při uvedení plánu Budoucnost řeším teď.

Nákaza koronavirem v Česku

Graf č. 1: Počet detekovaných případů denně v České republice – sedmidenní pohyblivý průměr. Graf ukazuje, kdy byla zavedena plošná celostátní opatření a kdy se projevila. Detekovaná data mají cca 11 dní zpoždění proti skutečnému počtu nakažených (např. kvůli inkubační době a vyhledávání nakažených). Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, vlastní výpočty

Návrh plánu pro budoucnost ČR představený 28.4.2020

 • Chytrá řešení nejsou nutně digitální, ale ta s vysokým poměrem ceny a výkonu v dostatečně rychlém čase. Máme vyšší ambice než se vrátit před začátek epidemie. Krize nás sice silně zatíží, ale přinese i nové příležitosti a chceme, aby je Česko využilo. Chceme upřednostnit investice do oblastí, které nejvíce pomůžou vyspělosti a pokroku české ekonomiky. Chceme být mozkovnou, ne montovnou, protože krize ukázala, jaký potenciál leží v našich lidech a firmách. Stejnou cestou musí jít stát, ať už jde o elektronické vyřizování věcí na úřadech či studium a práci z domova, nebo nové způsoby spolupráce napříč obory se zapojením vědeckých kapacit. U všech opatření je třeba pečlivě vyhodnotit dopad na svobodu a soukromí a lidem je srozumitelně vysvětlit.
 • Chytré plánování nejde proti vládní snaze řešit krizi, ale doplňuje ji o nové konkrétní podněty, kde jsme se inspirovali zeměmi, které si vedou lépe než Česko a poučily se z viru SARS. Jak ukazuje následující graf, ve srovnání se sousedními zeměmi nejsme supermani, ale ani nijak nezaostáváme – jsme na tom průměrně. Měli jsme vyšší podíl nakažených než Slováci, ale míň než Rakušané. Hlavně, že se daří snižovat podíl prokázaně nakažených.

Šíření Nákazy koronaviru v Česku a sousedních státech

Graf č. 2: Srovnání detekovaného počtu nakažených k danému dni pro Českou republiku a sousední země. Zobrazeny jsou sedmidenní pohyblivé průměry počtu nakažených na milion obyvatel. Zdroj: Our World in Data

Tento ani žádný jiný plán není vytesaný do kamene. Nezbytnou součástí našeho plánu je i pružná reakce na aktuální situaci. Ale jak řekl vynálezce a státník Benjamin Franklin: „pokud selžete v plánování, plánujete tím svoje selhání“. Právě k chytřejšímu zvládnutí boje proti koronaviru a budoucích krizí má tento plán Pirátů přispět.

Nyní již následují tři části plánu podle horizontu, ve kterém je vhodné opatření přijmout: do prázdnin, do konce roku a pro další budoucnost. V plánu jsme označili:

 • fajfkou doporučení pro vládu, co dělat,
 • křížkem doporučení pro vládu, co nemá dělat.

Do prázdnin

Od poloviny dubna je potvrzen pokles počtu nově zjištěných případů nákazy koronavirem. Pokud vše půjde, jak má, v polovině května přejde první vlna epidemie, tedy absolutní počet nově nakažených se v několikadenním průměru dostane pod 20 denně a nebude růst. Do prázdnin je tedy cílem zabránit přenašečům v šíření nákazy, uvolňovat plošná epidemiologická opatření, sledovat dopad uvolnění a souběžně řešit ekonomické problémy firem a domácností. V této fázi je zásadní dodat firmám likviditu a udržet je nad vodou pomocí plošné ekonomické pomoci, protože není čas vyhodnocovat její zacílení.

Zdraví a bezpečnost

ZABRÁNIT ZBYTEČNÝM OBĚTEM NA ŽIVOTECH A ZDRAVÍ
 • Zvýšit testování v populaci a vytížení testovacích laboratoří a trénovat hygieniky do zálohy.
 • Dopracovat chytrou karanténu, aby působila i preventivně. Nejen ke zpětnému dohledání kontaktů, ale také jako možná kontrola dodržování karantény, případně by varovala své uživatele před rizikovými oblastmi a hygienikům by usnadnila výběr osob k testování. Aplikace by mohla sloužit jako propustka pro pendlery.
 • Nechceme zbytečné zásahy do soukromí, proto by měla být účast na chytré karanténě dobrovolná a alternativně bude možné si vybrat tradiční kontrolu hygieniky či policií. Na ochranu osobních dat dohlíží stálá komise Poslanecké sněmovny.
 • Zveřejnit epidemiologické modely pro ČR, podrobná data, scénáře, úrovně pohotovosti/alertů a odpovídající opatření dle konkrétních epidemiologických ukazatelů. Cílem je umožnit podnikatelům a obyvatelům ČR se lépe připravit na situaci v delším časovém horizontu.
 • Zveřejnit očekávanou potřebu systému péče, zdravotnických pomůcek, přístrojů a léčiv a s předstihem zajistit její pokrytí přednostně od firem vyrábějící na území České republiky.
 • Požadujeme po vládě koordinaci postupu v rámci EU mj. v oblasti pohybu osob a práv k nehmotným statkům u léčiv, prostředků a přístrojového vybavení během takových krizí, aby se staly dostupnější pro státy EU.

Ekonomika

ZÁCHRANA EKONOMIKY FIREM A RODIN
 • Poskytnout likviditu domácnostem a firmám, aby nespadly na dno, mohly udržet zaměstnance a nezkrachovaly. Předložili jsme návrh na daňový bonus, který umožňuje čerpat navýšenou slevu na poplatníka na rok 2020 nyní a zohlednit ji při vyúčtování daní v březnu 2021.
 • Otevírat postupně provozovny za zpřísněných hygienických podmínek, počínaje těmi s nejvýhodnějším poměrem epidemiologického rizika a očekávaných ekonomických přínosů. Pirátský návrh.
 • Zrychlit a zjednodušit pomoc. Příkladem přebujelé byrokracie je program půjček Covid II. Kurz-arbeit pro malé a střední podniky musí být lehce administrovatelný a v dostatečné výši.
 • Není přijatelné, aby stát zcela přenesl náklady boje s nemocí na firmy, kterým zakázal provoz. Je nutné alespoň zčásti hradit fixní náklady provozoven zavřených ze zákona, především nájmy. Piráti navrhli vládě hradit částečné kompenzace na základě vzorce z metodiky.
 • Je třeba zamezit tomu, aby státní podpora končila namísto u postižených firem v kapsách velkých bank nebo pouze velkých firem. Stát by měl podporovat pouze společnosti, které řádně odvádí v Česku daně, nevyplácí v době krize dividendy a nezneužívají daňových rájů.

Soudržná společnost

POMOC TĚM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ NEJVÍCE
 • Zajistit, aby díky flexibilní dávce mimořádné okamžité pomoci nikdo nepropadával na úplné dno. Efektivní podporu musí vláda zajistit nejen zaměstnancům a OSVČ. V potížích jsou i pracující na DPČ či DPP, lidé s hendikepem, osoby bez zdanitelných příjmů, a samozřejmě ti, kdo pečují o školou povinné děti, natož jako samoživitelé a samoživitelky.
 • Posílit finančně, odborně, metodicky i personálně úřady práce. Ty jsou už nyní velmi zatížené novými žádostmi a v následujících měsících počet klientů ještě naroste. Zároveň je nutné maximálně podpořit digitalizaci a elektronizaci komunikace úřadu s klienty, IT v rámci rezortu MPSV je v rozkladu. U nově vyvíjených řešení vyloučit závislost na dodavateli (vendor lock-in).
 • Ve spolupráci s obcemi nastavit a finančně podpořit systémové řešení pro fungování lidí bez domova, v azylových domech, lidí v noclehárnách a denních centrech, zejména s ohledem na karanténní pobyty. Stát naprosto opomenul starost o lidi bez domova.

Vzdělávání

JAK UČIT TEĎ A PLÁN NÁVRATU DOŠKOL
 • Posílit metodickou podporu učitelů v oblasti online výuky z hlediska nastavení vzdělávacího procesu včetně pravidel pro hodnocení žáků a ICT podpory.
 • Zaměřit se na materiální i pedagogickou podporu znevýhodněných skupin žáků a žáků v posledních ročnících, kteří se připravují na přijímací a závěrečné zkoušky.
 • Příprava plánu škol v souvislosti s návratem žáků do škol a doporučení, jak s nimi pracovat z hlediska jejich adaptace a zajištění bezpečnostních opatření.
 • Zohlednění zdravotních rizik v případě starších učitelů i rodinných příslušníků.
 • Nevyžadovat zákonné dodržování školních vzdělávacích programů v plném rozsahu.

Modernizace země

POKROK, KTERÝ JE VIDĚT
 • Zjednodušit elektronické formuláře na akutní věci. Stát vydal online formuláře k ošetřovnému, 25 tisíc pro OSVČ či skrze úřady práce. Jsou zbytečně složité a chybí automatizace. Pár dnů práce dobrého IT týmu by zrychlilo pomoc, ušetřilo desítky tisíc hodin práce lidí a snížilo frustraci.
 • Plná transparence řízení státu. Krize je příležitostí k obnovení důvěry. Proto by měla vláda transparentně a srozumitelně informovat lidi o svých rozhodnutích a zdůvodnit je, zveřejnit ceny nákupů z ruky v době krize, a také hlídat, jak a komu platí dotace z peněz daňových poplatníků.
 • Maximálně zapojit občanské iniciativy do modernizace země. Řadu činností i inovací mohou zajistit neziskové aktivity občanů i byznysu (roušky, ochranné štíty, data). Vláda jim má dát co největší prostor a podporu (zejm. organizační, propagační).

Do konce roku 2020

Po potlačení epidemie na úroveň cca 20 nových případů denně by měl být vyhlášen nižší stupeň pandemické pohotovosti, zahrnující mírnější opatření jako prevenci druhé vlny pandemie v ČR, která by opět přetížila zdravotní systém a způsobila zbytečná úmrtí. Problém je, že kvůli inkubační době, nemocným bez vnějších příznaků a nedostatečné detekci, novou vlnu zjistíme s cca 11denním zpožděním. V době, kdy detekujeme 20 případů, tak může být skutečný počet až třicetkrát vyšší. I během nižšího stupně pohotovosti by měla platit mírnější opatření společenského odstupu (např. počet osob v obchodě či restauraci). Stát bude moci nahradit plošnou pomoc cílenějšími podporou (např. místo dotací částečně záruky za úvěry). Případné změny zákonů by měly být koncipovány tak, aby nevyvolaly potíže v dosud nezasažených odvětvích a nevedly k dlouhodobému poklesu platební morálky. Mírnější režim také poskytne čas na vývoj, testování a nasazení léku či vakcíny.

Zdraví a bezpečnost

POUČIT SE A POSÍLIT ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM
 • Urychleně přijmout zákon o elektronizaci zdravotnictví, aby pacienti měli kontrolu nad zdravotní péčí, její dostupností a nad svými daty. Aby nemuseli trávit čas v rizikových čekárnách zdravotnických zařízení. A aby lékaři mohli komunikovat mezi sebou a svými pacienty elektronicky.
 • Je zapotřebí zabezpečit financování českého zdravotnictví. Očekávané propady v příjmech nesmí narušit dostupnost zdravotní péče a ohrozit kritické investice či personální stav v nemocnicích. Stát musí navýšit platbu za státní pojištěnce, aby pokryl výpadek příjmů.
 • Zpětná vazba z pandemie. Vláda by měla zpracovat zprávu s vypořádáním připomínek odborníků, aktualizovat Pandemický plán a provést potřebné změny. Nesmí se opakovat, že Ministerstvo zdravotnictví zanedbá přípravu a zbytečně budou chybět masky nebo umírat lidi.
 • Zaměřit se na rekondice zdravotního personálu, který je v současné krizi vystaven vysokému stresu a mimořádným službám. Nejen je dostatečně finančně ohodnotit, ale poskytnout i čas na regeneraci. Například i pobytem v českých lázních, čímž lze zajistit i částečnou záchranu a obnovu tohoto sektoru hospodářství.
 • Připravit kapacitu českého zdravotnictví pro případnou další vlnu pandemie koronaviru na území ČR včetně možného využití lázeňství.
 • Stát by měl vybudovat logistické zázemí, aby zvládal nákup zdravotních pomůcek od mnoha dodavatelů a dodávky samosprávám. Zmapování výrobních procesů ochranných pomůcek a dalších strategických materiálů na území ČR, aby bylo možné v případě dalších problémů urychleně rozjet výrobu.

Ekonomika

ZABRÁNIT KRACHŮM A ZJEDNODUŠIT ROZJEZDY
 • Podpořit české, případně evropské společnosti. Státní veřejné zakázky by měly podporovat lokální ekonomiku obdobně jako v jiných členských státech EU. Zakázky musí být dostupné i pro malé firmy, aby měly stejné příležitosti k růstu.
 • Úvěrový program s částečnou státní garancí pro záchranu perspektivních firem s problémy s cash flow, podobně jako rychlý úvěrový program Švýcarské vlády ve spolupráci se soukromými bankami.
 • Podpora startu podnikání: Koronavirová krize je pro občany i podnikatele těžká zkouška. Každá krize je zároveň příležitostí pro nový začátek. Chceme podpořit všechny občany, kteří se rozhodnou v téhle nelehké době začít podnikat.
  • Vedle půjček na udržení podnikání podpořit i půjčky na rozjezd nového podnikání.
  • Zrušit minimální vyměřovací základ sociálního a zdravotního pojištění v prvním roce.
  • Firmu bude možné založit během jednoho dne online.
 • Zabránit porcování medvěda – S velkou pozorností vyhodnocujeme ekonomické návrhy vlády, odmítáme princip socializace nákladů a privatizace zisků, který vnímáme velmi silně především u zpětného uplatnění daňové ztráty, u kterého hrozí zbytečné náklady státu přes 100 mld.

Soudržná společnost

DOSTUPNÉ BYDLENÍ A PÉČE O POTŘEBNÉ
 • Uvolnit peníze pro poskytovatele sociálních a sociálně-zdravotních služeb a zajistit jejich plynulé financování po zbytek roku a další léta. Podpořit rozvoj terénních služeb a transformaci zařízení ústavního typu na komunitní, jež jsou i bezpečnější při šíření infekce.
 • Schválit zákon na podporu dostupnosti bydlení. Mít střechu nad hlavou je základ důstojného života a krize to jasně ukazuje. Program Výstavba neřeší nízké procento obecního nájemního bydlení.
 • Prosadit krajskou působnost exekutorů a slučování exekucí na principu jeden dlužník = jeden exekutor jako prevenci hromadění exekucí u lidí, kteří se do nich nově dostanou. Zrychlit insolvence dle evropského modelu (bez podmínky splacení 30 %). Exekuce, které jsou řadu let nevymahatelné, by měly být ukončeny i bez souhlasu věřitele.

Vzdělávání

NÁVRAT DO ŠKOL A POSÍLENÍ PEDAGOGICKÉ PODPORY
 • Realizace plánu pro návrat žáků do škol se zohledněním zdravotních opatření.
 • Finanční podpora pro školy, které zajišťují doučování z důvodu ztížených podmínek pro přípravu žáků v období krize.
 • Posílení poradenské a pedagogické podpory pro žáky se speciální vzdělávacími potřebami.

Modernizace země

PRUŽNĚJŠÍ STÁT A ROZVOJ OBCÍ
 • Zveřejnit plán digitalizace země podle zákona o právu na digitální služby a přednostně realizovat zásadní daňové, pracovní a sociální agendy přes Internet.
 • Část investic státu má jít na projekty obcí, které mají v šuplíku a vytvoří dostatek pracovních příležitostí v oblastech, které jsou prioritou regionů, např. na krajinářské úpravy proti suchu, rozvoj dopravní infrastruktury (zejm. železnic), cvičení v přírodě či ekologickou adaptaci.
 • Nezneužívat krizi k zastavení dlouhodobých projektů pro ekologickou modernizaci země, jako jsou Zelená dohoda pro Evropu, projektování silniční a železniční sítě či obnova krajiny, prevence sucha a nevyužití odpadů. Tyto projekty a jejich financování jsou příležitostí, ne hrozbou.

Budoucnost

Prognózy na dobu delší než cca 2 roky jsou velmi nejisté. Lze však dobře vidět, jak se nám vymstila nečinnost vlády v době růstu ekonomiky. Mohli jsme být na krizi na MZ ČR podstatně lépe připraveni a mít funkční e-Government. Už nesmíme chybu opakovat. Jakmile bude vynalezen a otestován lék či vakcína a použijeme je v populaci, je třeba se opět zaměřit na dlouhodobé cíle zvýšení kvality života a udržitelného rozvoje společnosti a napravit dlouho neřešené problémy. Proto bude také nutné získat peníze na modernizaci země. Podporujeme posílení spolupráce v Evropské unii v oblasti ekonomických i bezpečnostních opatření při krizi podobného rozsahu. Rychlá reakce pro omezení přístupu do Schengenského prostoru v případě pandemie šířící se z vnějšku umožní mírnější opatření na hranicích jednotlivých členských států.

Zdraví a bezpečnost

MODERNIZACE ZDRAVOTNÍ PÉČE
 • Většina dlouhodobých opatření v českém zdravotnictví úzce souvisí i s jeho digitalizací a důslednou implementací zákona o e-Health. Celý sektor se musí propojit. Každý získá přehled o své zdravotní péči a lékař bude mít přístup ke zdravotní dokumentaci pacienta.
 • Pacient nebude čekat dlouhé hodiny v čekárnách a měsíce na plánované vyšetření. Prostřednictvím chytrých aplikací si zvolí nejvhodnější způsob a místo vyšetření a mnoho diagnóz provedou lékaři vzdáleně díky využití telemedicíny.
 • Systém českého zdravotnictví se tak stane více transparentním a to povede ke zvýšení efektivity. Tím pádem i ke zlepšení dostupnosti peněz ve zdravotnictví.
 • Budeme motivovat mladé mediky a zdravotníky odbouráním nadměrné administrativy a požadavků při získávání odborných zkoušek

Ekonomika

KRIZE JAKO PŘÍLEŽITOST
 • Zjednodušení placení daní a snížení zdanění práce: Sjednotíme výběr daně z příjmů fyzických osob a pojistného na zdravotního pojištění, omezíme množství daňových výjimek, zvýhodňující úzké zájmové skupiny. Tyto kroky umožní snížit zdanění práce všem zaměstnancům.
 • Omezení odlivu zdrojů do zahraničí: Ročně z Česka odplyne do zahraničí více než 400 miliard korun, asi 40 tisíc korun na každého občana. Abychom mohli financovat modernizaci země, je nutné tento odliv přiblížit úrovni průměru EU.
 • Navrhujeme důslednou kontrolu transferových plateb a racionální úpravu zdanění komerčních nemovitostí.
 • Ekonomika EU by měla být soběstačnější bez kritické závislosti na dalších státech. To znamená, že Evropská unie by měla mít pro zdravotní pomůcky a kritickou infrastrukturu vlastní evropskou výrobu schopnou akčně reagovat na krizové situace.
 • Podpora moderní výroby: krize je pro nás příležitostí k modernizaci ekonomiky. Vládní podpora by měla dlouhodobě směřovat především do moderních podniků využívající digitální technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Soudržná společnost

UDRŽITELNOST SYSTÉMŮ SOLIDARITY
 • Zajistit stabilní financování sociálních služeb tak, aby bylo předvídatelné a dlouhodobě plánovatelné, a to jak pro poskytovatele sociální péče, tak zaměstnance.
 • Modernizovat služby poskytované Úřady práce podle osvědčené zahraniční praxe zaměřené na efektivní individuální podporu a aktivizaci každého jednotlivce.
 • Reformu potřebuje:
  • důchodový systém – udržitelnost a postupný přechod z plného úvazku do částečného,
  • dávkový systém – jednoduchost, účinnost, transparentnost, IT systémy
  • systém ústavní péče – deinstitucionalizace a komunitní, domácí a terénní služby.

Vzdělávání

ZKVALITNĚNÍ TECHNOLOGIE VÝUKY
 • Podpora vzdělávání učitelů v oblasti využívání ICT ve výuce a rozvíjení digitálních i odborných kompetencí. Podpora inovativních metod ve výuce.
 • Podpora digitalizace výukových a učebních materiálů a vytvoření otevřené a veřejně přístupné národní digitální knihovny.
 • Příprava vzdělávacích programů pro realizaci distanční výuky a jejich využití v rámci individuálního vzdělávání a v případě dalšího omezení prezenční výuky na školách.
 • Zajistit materiální vybavení škol, které lze v případě potřeby zapůjčit žákům pro kompletní materiální zajištění distanční výuky.

Modernizace země

RYCHLÝ A AKCESCHOPNÝ DIGITÁLNÍ STÁT
 • Vybudování odborného analytického zázemí. Vláda by měla zřídit odbornou státní instituci, kde tým analytiků rychle a kvalifikovaně navrhne řešení zadaného problému na základě dat a vhodné adaptace mezinárodních zkušeností na české podmínky.
 • Je třeba urychlit práci Ministerstva vnitra na zavedení zákona o právu na digitální služby, maximum služeb zdigitalizovat do roka, všechny pak do konce roku 2022. Lidé potřebují pohodlí a rychlou komunikaci se státem. Potřebujeme přesměrovat ušetřené peníze do investic.
 • Zajistíme, že pandemie nebude zneužita a nepovede k nekontrolované moci státu nad občany. Ochrana soukromí a nástroje, kterými dostaneme vir pod kontrolu, musí jít ruku v ruce.
 • Stát má hledat synergii chytrých projektů s dobou, protože chceme Česko na špičce Evropy. Nápadů je spousta, např. v umělé inteligenci, ve vzdělávání a infrastruktuře pro dopravní inovace. Vláda má mít přehled a umést cestičku projektům spojeným i s výzkumem a vývojem, na nichž vystavíme naši budoucí prosperitu.
 • Zřídíme centrum rozsáhlé finanční a konzultační podpory digitální transformace země od středních firem po živnostníky

Závěr

Dokument je výstupem Poslaneckého klubu Pirátů.

Na jeho tvorbě se podíleli Ivan Bartoš, Petr Třešňák (gestor části Zdravotnictví a bezpečnost), Lukáš Kolářík, Josef Pavlovič, Mikuláš Ferjenčík (gestor části Ekonomika), Tomáš Martínek, Tomáš Kopečný, Olga Richterová (gestorka části Soudržná společnost), Zuzana Freitas, Lukáš Bartoň (gestor části Vzdělávání), Martin Úlovec a Jakub Michálek (editor a gestor části Modernizace země).

Děkujeme za připomínky Filipu Matějkovi, Jiřímu Kadeřávkovi a Marku Havrdovi.

Řada navrhovaných kroků již byla Piráty v tomto volebním období i v období pandemie představena a dokonce předložena vládě či sněmovně. Náš společný cíl je zřejmý: vymanit se z okovů pandemie a jejích dopadů a díky této zkušenosti nasměrovat Českou republiku v následujících měsících a letech zpět na dráhu moderní, svobodné, vzdělané a nejen digitálně propojené společnosti.

Použité zdroje

 • COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR. Ministerstvo zdravotnictví ČR. 16. 4. 2020. Dostupné online.
 • Daily confirmed COVID-19 cases per million people. Our World in Data. 16. 4. 2020. Dostupné online.
 • Chytrá karanténa. Ondřej Profant. 1.4.2020. Dostupné online.
 • Inštitút zdravotnej politiky. Model šíření koronaviru pro Slovensko. Dostupné online.
 • Komentář Tomáše Martínka: Zvýšení daňové slevy na poplatníka a její předčasné vyplacení pomůže občanům ekonomicky ustát období epidemie. Česká pirátská strana. 23. 3. 2020. Dostupné online.
 • Kurzarbeit: zahraniční zkušenost s dotováním zkrácené pracovní doby. IDEA, CERGE-EI. 7.4.2020. Dostupné online.
 • Laboratoře proti koronaviru. Akademie věd České republiky. 16. 4. 2020. Dostupné online.
 • Lukáš Wagenknecht připravil plán otevírání obchodů. Provozovny musíme otevřít plošně, aniž by došlo k ohrožení zákazníků a diskriminaci prodejců, říká. Česká pirátská strana. 9.4.2020. Dostupné online.
 • Pandemický plán ČR. Ministerstvo zdravotnictví ČR. 16. 4. 2020. Dostupné online.
 • Sněmovní tisk 295, Novela z. – exekuční řád. Poslanecká Sněmovna Parlamentu České republiky. 15. 4. 2020. Dostupné online.
 • Informing management of lockdowns and a phased return to normality: a Solution Scan of non-pharmaceutical options to reduce SARS-CoV-2 transmission. Dostupné online.
 • Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací. Poslanecká Sněmovna Parlamentu České republiky. 16. 4. 2020. Dostupné online.
 • Unite Against COVID-19. New Zealand Government. 16. 4. 2020. Dostupné online.
 • Zákon č. 12/2020 Sb. Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. Zákony pro lidi. 16. 4. 2020. Dostupné online.